Polityka Prywatności

1. Administratorem wszelkich danych zbieranych w ramach Strony jest Administrator Strony – Paweł Marek, prowadzący działalność pod firmą ….., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra Rzeczypospolitej Polskiej właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w …., z numerem REGON: …. , NIP: …..

2. W ramach uczestnictwa na Stronie zbierane są dane:

 1. zbierane w sposób czynny – dane Użytkownika wskazywane podczas Rejestracji na Stronie zgodnie z postanowieniami Regulaminu ogólnego Strony Dobra Strona WWWl, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, firmę pod którą prowadzi działalność gospodarczą, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numery REGON i NIP Użytkownika, a także imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego osób, które dokonują Rejestracji na Stronie w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, którym przepisy obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych;
 2. zbierane w sposób bierny – adres IP lub serwera proxy Użytkownika, podstawowe informacje domeny, dostawcę usług internetowych w zależności od konfiguracji ISP, daty i czas wizyt na stronie, długość sesji, strony, do których uzyskano dostęp, ilość odwiedzin Strony w ciągu miesiąca, rozmiar przesyłanych plików, przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, system operacyjny, z którego korzysta Użytkownik.

3. Udostępnienie powyższych danych jest dobrowolne, zaś Użytkownik z chwilą Rejestracji na Stronie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych wskazanych w pkt 2.

4. W ramach Strony przetwarzane są:

 1. dane wskazane w pkt 2.1 – w celu zawarcia i wykonywania umowy uczestnictwa na Stronie, bieżącego korzystania ze Strony przez Użytkowników, w tym bieżącego kontaktu z Użytkownikami, podejmowania wobec Użytkowników działań promocyjnych, obsługi i rozliczania płatności dokonywanych celem zasilenia salda Użytkownika w Strony oraz nabywanych Produktów;
 2. dane wskazane w pkt 2.2 – wyłącznie w celach statystycznych i rozwoju Portalu.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 Administrator Strony nie będzie udostępniał danych o Użytkowniku zbieranych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

6. Zbierane przez Administratora Strony dane mogą zostać udostępnione:

 1. innemu Użytkownikowi, od którego Użytkownik, którego dane wskazane w pkt 2.1 dotyczą, nabył Produkt i zawarł z nim umowę licencyjną zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strony– w przypadku, gdy koniecznym będzie przekazanie i rozpatrzenie kierowanych do tego Użytkownika roszczeń z tytułu rękojmi, ochrony statuowanej normami prawa konsumenckiego lub innymi roszczeniami lub oświadczeniami, których adresatem jest Użytkownik, któremu dane te mają być przekazane;
 2. innemu podmiotowi – o ile obowiązek udostępnienia tych danych wynikał będzie z norm obowiązującego prawa.

7. Administrator Strony informuje, że stosuje w ramach Strony pliki typu cookies (tzw. ciasteczka):

 1. pliki typu cookies to dane informatyczne, zazwyczaj w formie plików tekstowych, których przeznaczeniem jest korzystanie ze stron www w ramach sieci Internet. Pliki te zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika;
 2. w ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików typu cookies:
  1. sesyjne (tzw. session cookies) będące plikami tymczasowymi, które w urządzeniu końcowym Użytkownika przechowywane są do momentu opuszczenia Strony, wylogowania się bądź wyłączenia oprogramowania stanowiącego przeglądarkę internetową;
  2. stałe (tzw. persistent cookies) będące plikami, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do upływu czasu określonego w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki typu cookies utrwalone w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystane w formie zanimizowanej przez reklamodawców współpracujących z Administratorem Strony. Ponadto pliki typu cookies zapisane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe (m.in. sieć Google) do wyświetlania informacji reklamowych profilowanych w oparciu o sposób korzystania ze Strony.
 4. Administrator Strony informuje, że standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na zapisywanie w urządzeniu końcowym Użytkowników plików typu cookies. Celem niedopuszczenia do zapisywania w urządzeniu końcowym Użytkownika plików typu cookies, Użytkownik powinien dokonać stosownych zmian w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej. Administrator informuje jednak, że wyłączenie obsługi plików typu cookies może powodować trudności w możliwości korzystania z Strony, a w skrajnych wypadkach uczynić korzystanie z Strony niemożliwym.

8. Administrator Strony informuje, że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Strony, prawo ich zmiany, poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia. W przypadku skierowania do Administratora Strony żądania usunięcia danych Użytkownika niezbędnych do Rejestracji w Strony, oświadczenie takie poczytane zostanie za odstąpienie od umowy uczestnictwa w Strony, skutkujące usunięciem konta Użytkownika. Administrator Strony oświadcza, że działając z należytą staranności dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne celem należytego zabezpieczenia przetwarzanych przez niego danych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, zniekształceniem lub usunięciem.

Przewiń do góry